LEGAL INFO

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., σύστασης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία HOMO LUDENS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο HOMO LUDENS και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 168805501000.

Την 9/2/2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3455794, το από 31/1/2023 καταστατικό σύστασης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία HOMO LUDENS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο HOMO LUDENS και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 168805501000, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 και 4919/2022 όπως ισχύουν.

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:

 

Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1: Μορφή - Επωνυμία

1.1. Ιδρύεται Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (‘Εταιρεία’) με την επωνυμία «HOMO LUDENS - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «HOMO LUDENS», η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 61 επ. και 741-784 του Αστικού Κώδικα, κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν διανέμει τυχόν κέρδη από τη δραστηριότητά της στους εταίρους, καθώς και όσες διατάξεις του νόμου προσομοιάζουν στο είδος και το σκοπό της, αλλά και από τους ακόλουθους όρους και διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. 

 

Άρθρο 2: Έδρα

2.1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Νομού Αττικής και συγκεκριμένα η εγκατάστασή της επί της οδού Πατησίων αρ. 292, Τ.Κ. 112 55

 

Άρθρο 3: Σκοπός

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι πολιτιστικοί, ερευνητικοί, εκπαιδευτικοί, κοινωφελείς επ’ ουδενί όμως κερδοσκοπικοί.

Ειδικότερα, η Εταιρεία θα έχει σαν σκοπούς:

Α) Τη δημιουργία οικοσυστήματος νέων Ελλήνων και αλλοδαπών ερευνητών, καλλιτεχνών, επιστημόνων, εκπαιδευτικών, τεχνολόγων, και νεοφυών επιχειρήσεων που μοιράζονται το ίδιο όραμα για την καινοτόμα σύγκλιση ψηφιακού και φυσικού και για την ανάπτυξη υβριδικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ψυχαγωγική, πολιτιστική, τουριστική, εκπαιδευτική και με κάθε τρόπο αξιοποίηση και ανάπτυξη του τρίπτυχου παιχνίδι – τέχνη – πόλη υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη.
Β) Την εγκατάσταση κόμβων διασύνδεσης και συνεργασιών στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, πολιτιστικών  φορέων, δήμων και κοινοτήτων, αστικών εταιρειών και συλλόγων, θεσμών, επενδυτών, πάσης μορφής επιχειρήσεων και τεχνολογικών ιδρυμάτων με παρεμφερή ενδιαφέροντα στην καινοτόμα αξιοποίηση του δημόσιου χώρου μέσα από θεατρικά δρώμενα και παιχνιδικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις βασισμένες στην ψηφιακή τεχνολογία.
Γ) Τη διερεύνηση, προαγωγή και με κάθε τρόπο ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων στην αστική δραματουργία, την διαδραστική σύνδεση των παιχνιδιών με το θέατρο, την τέχνη και την ψυχαγωγία και την καινοτόμα σύνδεση της ψηφιακής τεχνολογίας με τον δημόσιο χώρο.
Δ) Την καλλιέργεια και δημιουργία των κατάλληλων πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και τεχνολογικών συνθηκών  ώστε οι πόλεις και ο ευρύτερος δημόσιος χώρος να μπορούν να αποτελούν πεδίο συνάντησης παιχνιδιού και επιτελεστικών – δραματουργικών – θεατρικών δράσεων.
Ε) Τη διοργάνωση εθελοντικών κοινωφελών δράσεων και παρεμβάσεων σε τοπικό ή εθνικό ή διεθνές επίπεδο, με συμμετοχή μελών της Εταιρείας και επωφελούμενων προσώπων, έχουσες ως κύριο αλλά όχι μοναδικό σκοπό την προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας.
ΣΤ) Τη δωρεάν για τα μέλη του οικοσυστήματος και τους συνεργαζόμενους φορείς διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, επιτελεστικών δράσεων και παιχνιδιών σε δημόσιους χώρους και θεατρικές σκηνές.
Ζ) Τη δωρεάν για τα μέλη του οικοσυστήματος και τους συνεργαζόμενους φορείς διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, ημερίδων, σεμιναρίων και διαλέξεων εκπαιδευτικού περιεχομένου και τη δημοσίευση μελετών και ερευνών σχετικών προς τους σκοπούς της Εταιρείας.
Η) Την εκπαίδευση και εξοικείωση του ευρύτερου κοινού και των επαγγελματιών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνών, διαμορφωτών της κοινής γνώμης, θεσμικών και κυβερνητικών φορέων κ.α. σε θέματα  σύγκλισης παιχνιδιού και τέχνης σε υβριδικά περιβάλλοντα επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας.
Θ) Την έρευνα σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς της και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, όπως ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά σε προγράμματα πολιτισμικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, ψηφιακής καινοτομίας, εκπαίδευσης, κτλ.
Ι) Τη διαμεσολάβηση και την κατάλληλη ενημέρωση των θεσμικών φορέων για τις προοπτικές, τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες της υβριδικής αλληλεπίδρασης των πολιτών με στόχο την επανα-ανακάλυψη της πόλης, της τέχνης στον δημόσιο χώρο και του παιχνιδιού ως απαραίτητο στοιχείο αναψυχής στον καθημερινό βίο.
ΙΑ) Την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τις υπό σύσταση οργανώσεις και ενώσεις προσώπων που ανήκουν ή συνεργάζονται με το υπό ανάπτυξη οικοσύστημα της Εταιρείας, ανεξαρτήτως επιδιωκόμενης νομικής μορφής, που έχουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς.
ΙΒ) Τη συνεργασία και την από κοινού διοργάνωση δράσεων σε συνεργασία με πάσης φύσεως και μορφής νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή για την επίτευξη των σκοπών της και την περαιτέρω ανάπτυξή της.
ΙΓ) Την άντληση πόρων και τη διαμεσολάβηση για την οικονομική ενίσχυση δράσεων που προκύπτουν από την συνεργασία μελών του οικοσυστήματος.
ΙΔ) Γενικώς, την άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας με τους ανωτέρω σκοπούς και την εξυπηρέτηση και προώθηση κάθε σκοπού συναφούς με τους παραπάνω.

 

Άρθρο 4: Μέσα υλοποίησης και επίτευξης των σκοπών

4.1. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει τις υποδομές που θα δημιουργήσει, την τεχνογνωσία των εταίρων, μελών και εθελοντών, να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς, ομοσπονδίες και φορείς που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια και διεθνώς.

4.2. Ειδικότερα δύναται ενδεικτικά:

Α) να προσλαμβάνει και απασχολεί κάθε είδους εξειδικευμένο προσωπικό και εθελοντές για την επίτευξη των σκοπών της,
Β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας (ενδεικτικά: σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση έργου, σύμβαση εθελοντικής εργασίας, ιδιωτικό συμφωνητικό) για την επίτευξη των σκοπών της.
Γ)  να οργανώνει πάσης φύσεως εκπαιδευτικές, ερευνητικές, πολιτιστικές, θεατρικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και άλλες δράσεις σχετικές με τους σκοπούς της ή να αναθέτει τη διοργάνωση αυτών σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, ακόμα και με τη μέθοδο της ανάθεσης εργολαβίας με αυτοχρηματοδότηση, δηλαδή με δαπάνη και κίνδυνο των αντισυμβαλλόμενων εργολάβων.
Δ) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δράση στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, σε οποιαδήποτε Εταιρεία ή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή κοινωφελή πολιτιστικό σκοπό, να ιδρύει υποκαταστήματα ή παραρτήματα, γραφεία, εργαστήρια, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή,
Ε) να συνεργάζεται με ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά ανώτατα ή τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ημεδαπά ή αλλοδαπά σχολεία κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, ημεδαπά ή αλλοδαπά μουσεία, ιδρύματα και συλλόγους, καθώς και με κάθε είδους ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα και να αντιπροσωπεύει ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα κάθε είδους με συναφείς σκοπούς στην Ελληνική Επικράτεια και όπου αλλού έχει εγκατεστημένα γραφεία ή υποκαταστήματα, να συμμετέχει, μόνη ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των σκοπών της, να επιδιώκει τη δικτύωση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τη σύμπραξη και ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού κι εμπιστοσύνης με κάθε νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, για την επίτευξη των σκοπών της, να συνεργάζεται με Ο.Τ.Α. κάθε βαθμού, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή/και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, και εν γένει κάθε είδους φορέα του Δημοσίου, άλλους φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, σχολεία, παιδικά εργαστήρια (θεάτρου, δημιουργικής απασχόλησης κτλ.), συλλόγους, μουσεία, ιδρύματα, πολιτιστικούς χώρους, εκπαιδευτικούς χώρους, αθλητικούς χώρους, εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς, πανεπιστημιακά δίκτυα, συνεταιρισμούς, επιμελητήρια, εθελοντές για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την υποβολή και υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και προτάσεων, που έχουν σχέση με τους σκοπούς της.
ΣΤ) να ασχολείται με τη δημιουργία πάσης φύσεως σχετικών με τις δράσεις της ψηφιακών εφαρμογών και ιστοσελίδων, καθώς και με πάσης φύσεως οπτικοακουστικού υλικού που συμβάλλει με καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην επίτευξη των σκοπών της.
Ζ) να φροντίζει την προώθηση των σκοπών της μέσω των πάσης φύσεως Μέσων Ενημέρωσης, των Ηλεκτρονικών Μέσων Eνημέρωσης και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, καθώς και την παραγωγή κάθε είδους πολιτιστικού και εκπαιδευτικού υλικού για τις εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές ανάγκες της,
Η) να δέχεται συνδρομές, εισφορές, χρηματοδοτήσεις, χορηγίες, επιδοτήσεις, δωρεές ή κληρονομιές,
Θ) να δημιουργεί έσοδα, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, από εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις εξοικείωσης με τα ψηφιακά εργαλεία, από συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα, πωλήσεις εισιτηρίων για συναφείς εκδηλώσεις, από αμοιβές επιτυχίας (‘success fees’) από νεοφυείς επιχειρήσεις (‘start ups’) και επιχειρηματικά σχήματα (‘ventures’), από αμοιβές επιτυχίας από άντληση πόρων (‘fundraising’) για λογαριασμό μελών ή/και συνεργατών, από χρεώσεις υπηρεσιών προς τα μέλη του οικοσυστήματος ή και τρίτων φορέων,
Ι) να αναπτύσσει δίκτυα συνεργασίας με εθνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς δομές του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή οργανισμούς, καθώς και άτομα που επιδιώκουν τους ίδιους ή συγγενείς σκοπούς,
ΙΑ) Να αποκτά πάγιο εξοπλισμό – ψηφιακά μηχανήματα – οχήματα και κινητή και ακίνητη περιουσία και στοιχεία ενεργητικού που συνεισφέρουν με οιονδήποτε τρόπο στην επίτευξη των σκοπών της,
ΙΒ) να εκτελεί κάθε νόμιμη και συναφή δραστηριότητα που προωθεί τους σκοπούς της. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών και των τρόπων επίτευξής τους, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

 

Άρθρο 5: Διάρκεια - Αορίστου Χρόνου

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (‘ΓΕ.ΜΗ.’) ή στην εκάστοτε αρμόδια αρχή ή/και υπηρεσία.

 

Άρθρο 6: Εταιρικές εισφορές - Κεφάλαιο

6.1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, που καταβάλλεται τοις μετρητοίς.

6.2. Το ποσοστό συμμετοχής του καθενός των Εταίρων στις ζημίες περιορίζεται και διαμορφώνεται αντίστοιχα με το ποσό της εισφοράς τους. 

6.3. H εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη χρήση, θα αρχίσει από την ίδρυση της Εταιρείας και θα λήξει την 31.12.2023.

 

Άρθρο 7: Πόροι της Εταιρείας

7.1.      Εκτός από τις εισφορές των εταίρων για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου, πόροι της Εταιρείας μπορούν να  προέρχονται από οποιαδήποτε νόμιμη πηγή και δραστηριότητα, στα πλαίσια όμως της μη κερδοσκοπικής δράσης της, και μπορεί να είναι :

Α) οι τακτικές συνδρομές ή έκτακτες εισφορές μελών, συνδρομητών ή φίλων της Εταιρείας, οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, χορηγίες από εταίρους, ή τρίτους, καθώς και κληροδοτήματα εταίρων ή τρίτων, οι δωρεές τρίτων και των μελών σε χρήμα και είδος, δωρητών, και υποστηρικτών ή χορηγών, από κληρονομιές ή κληροδοσίες (με τήρηση πάντοτε του ευεργετήματος της απογραφής),
Β) από επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις  του κράτους, εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών, κρατικών ή ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων, την εκπόνηση, συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, συγχρηματοδοτούμενων ή μη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως και λοιπών διαφόρων προγραμμάτων με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Γ) έσοδα προερχόμενα από τις δραστηριότητες της Εταιρείας και τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών της όπως ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά: θεατρικές και επιτελεστικές παραστάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις εξοικείωσης με τα ψηφιακά εργαλεία,  συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα, πωλήσεις εισιτηρίων για συναφείς εκδηλώσεις, χρεώσεις υπηρεσιών προς τα μέλη του οικοσυστήματος ή και τρίτων φορέων, συνέδρια, σεμινάρια, επιμορφωτικές δράσεις, φιλανθρωπικές αγορές, λαχειοφόρες αγορές, εκδόσεις, πωλήσεις προϊόντων με τα λογότυπα ή/και σήματα της Εταιρείας, χοροεσπερίδες, δημόσιες εκδηλώσεις, κ.ά.
Δ) εισοδήματα από την κινητή ή/και ακίνητη περιουσία της Εταιρείας,
Ε) εισοδήματα από την εκμετάλλευση πάσης φύσεως δικαιωμάτων που η Εταιρεία αποκτά κατά τη λειτουργία της.
ΣΤ) Κάθε άλλη πρόσοδος που μπορεί να προκύψει νομίμως από τη λειτουργία και δράση της Εταιρείας.

7.2. Η Εταιρεία δεν διανέμει κέρδη στους εταίρους της και όλα τα έσοδά της διατίθενται για την εκπλήρωση των κοινωφελών πολιτιστικών σκοπών της.

 

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρων

8.1. Οι Εταίροι έχουν αμοιβαίως την υποχρέωση να φροντίζουν οι ίδιοι, με την πρέπουσα επιμέλεια και αφοσίωση, και με την προσωπική τους ενασχόληση και γνώσεις για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών, να εισφέρουν στην Εταιρεία με τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους άνευ αμοιβής ή οιουδήποτε ανταλλάγματος.

 

Άρθρο 9: Μέλη της Εταιρείας (εταίροι και μη)

9.1. Η Εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της δύναται να εγγράφει, να ενισχύεται και να επωφελείται από την δράση μελών και κάθε τρίτου.
Μέλη της Εταιρείας μπορεί να γίνουν:
Α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις αρχές τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της.
Β) Κάθε νομικό πρόσωπο που διαπνέεται από τις ίδιες αρχές και επιθυμεί να συνδυάσει την κοινωνική του δράση με τους σκοπούς της, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που πιθανόν τίθενται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

9.2. Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε:
Α) Εταίρους και Ιδρυτικά Μέλη
Β) Τακτικά - Μόνιμα Μέλη
Γ) Μη τακτικά Μέλη
Δ) Επίτιμα Μέλη

9.3. Ως Εταίροι εννοούνται τα εδώ συμβαλλόμενα και υπογράφοντα το παρόν μέρη. Η ιδιότητα αυτών των μελών δύναται να μεταβιβαστεί μερικώς ή συνολικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο «Άρθρο 15: Μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας». Οι υπογράφοντες την παρούσα σύσταση Εταίροι καθώς και το Ιδρυτικό Τακτικό Μέλος  που κατονομάζεται κατωτέρω στο 9.4 κατέχουν τον τιμητικό τίτλο του «Ιδρυτικού Μέλους».

9.4. Τακτικά – Μόνιμα Μέλη της Εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο οικοσύστημα όπως περιγράφονται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας. Ενδεικτικά, τακτικά μέλη μπορεί να γίνουν μετά από αίτηση εγγραφής, νέοι καλλιτέχνες, επιστήμονες, ερευνητές, εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί, τεχνολόγοι και γενικά απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ενδιαφέροντα συναφή με τους σκοπούς της Εταιρείας, εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κυβερνητικοί και θεσμικοί φορείς ιδιωτικού δικαίου, πανεπιστημιακά εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα, επενδυτές, χορηγοί, δωρητές και χρηματοδοτικά ιδρύματα. Τα τακτικά και τα επίτιμα μέλη δύνανται να μετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας και να συνδράμουν στην επίτευξη των στόχων της, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, όπου μπορούν να λάβουν το λόγο και να κάνουν προτάσεις και παρατηρήσεις, στερούνται όμως του δικαιώματος ψήφου καθώς και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ενώ δεν συνυπολογίζονται στην επίτευξη απαρτίας. Επιπροσθέτως, δεν συμμετέχουν αυτοδικαίως στη διοίκηση και  εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς επίσης ούτε στα οικονομικά αυτής  και αντιστοίχως τα μέλη αυτά δεν έχουν οιασδήποτε μορφής αξίωση (οικονομική ή μη) έναντι της Εταιρείας.

Για να γίνει κάποιος Τακτικό - Μόνιμο μέλος θα πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. της Εταιρείας, την οποία θα προσυπογράφουν (2) δύο υφιστάμενα τακτικά, επίτιμα ή ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας και να καταβάλει το τέλος εγγραφής όπως ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό. Η επικύρωση της εισδοχής νέων μελών γίνεται με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διαγράψει από την Εταιρεία μέλος της με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων εταίρων εφόσον η δράση του παρεμποδίζει τη λειτουργία της ή αντιβαίνει στους σκοπούς της ή παραβιάζει τις απορρέουσες από τον Νόμο ή/και το καταστατικό υποχρεώσεις.

Με το παρόν αναγνωρίζεται και πρόκειται να  εγγραφεί ως «ιδρυτικό τακτικό μέλος» η Ιωαννίδου Κυριακή του Ανδρέα και της Μαρίας που έχει γεννηθεί στη Λεμεσό της Κύπρου το έτος 1988, κάτοικος Λευκωσίας, οδός Ασκληπιού αρ. 3, Διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας, Μορφωτική Λειτουργός στο Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου, κάτοχος του υπ’ αριθμ. 1048646 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, που εκδόθηκε στις 09/08/2021 από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Λευκωσίας Κύπρου.

9.5. Μη Τακτικά Μέλη

Μη Τακτικό Μέλος της Εταιρείας μπορεί να γίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καταθέσει το ανάλογο αίτημα και καταβάλει την προβλεπόμενη από τον εκάστοτε Κανονισμό Λειτουργίας ετήσια συνδρομή. Τα μη Τακτικά Μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής με προνομιακούς όρους στις δημόσιες δράσεις της εταιρείας για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η συνδρομή τους, δεν έχουν όμως δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις.

9.6. Επίτιμα Μέλη

Τα Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι άλλων συναφών νομικών προσώπων ή πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας ή τέλος πρόσωπα, τα οποία έχουν διακριθεί για συναφείς προς τους σκοπούς της εταιρείας δραστηριότητες. Τα επίτιμα μέλη δεν πληρώνουν συνδρομή, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε υποχρεούνται να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

9.7. Όλα τα μέλη της Εταιρείας έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη κατηγορία τους. Όλα τα μέλη της ίδιας κατηγορίας έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τα μέλη οφείλουν, ιδίως (α) να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας, (β) να εξοφλούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτήν, και ειδικά να καταβάλλουν τακτικά τη συνδρομή τους, (γ) να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Εταιρείας, (δ) να πειθαρχούν και να συμμορφώνονται στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να τηρούν τους όρους του παρόντος καταστατικού, και (ε) να αποφεύγουν κάθε πράξη ή ενέργεια που αντιβαίνει στους σκοπούς της εταιρείας

9.8 Οι κατηγορίες των μελών, οι προϋποθέσεις εισόδου και εξόδου, οι υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους και τυχόν άλλες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά μπορούν να ορίζονται ειδικότερα στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας.

9.9. Όλα τα μέλη διαγράφονται αυτοδικαίως ύστερα από έγγραφη αίτησή τους στην Εταιρεία, οπότε διαγράφονται αμελλητί από οποιοδήποτε μητρώο της τελευταίας.

 

Άρθρο 10: Εθελοντές

Εθελοντική Εργασία επιτρέπεται να παρέχει στην Εταιρεία οποιοδήποτε πρόσωπο μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό μητρώο εθελοντών της Εταιρείας.

Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας από μέλη της ή τρίτα πρόσωπα, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση (ή σχέση απασχόλησης) με αυτήν, γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ., όπως εφαρμόζονται για την άμισθη εντολή με την επιφύλαξη του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται άλλη διάταξη νόμου.

Προς επίρρωση των ανωτέρω συμφωνείται ότι η εταιρική συνεισφορά των εταίρων και των Τακτικών Μελών συνίσταται στην αμισθί παροχή υπηρεσιών.

Οι περιεχόμενες στην αμέσως παραπάνω διάταξη αμίσθως παρεχόμενες υπηρεσίες των εταίρων και Τακτικών μελών αποτελούν την ελάχιστη υποχρεωτική συνεισφορά τους στην Εταιρεία και δύναται κατά την κρίση του ο κάθε εταίρος και Τακτικό μέλος να προσφέρει αμισθί υπηρεσίες.

 

Άρθρο 11: Όργανα της Εταιρείας - Διαχείριση - Εκπροσώπηση

Όργανα της Εταιρείας είναι:
Α) Η Γενική Συνέλευση και
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 12:  Γενική Συνέλευση

12.1.    Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία.

12.2.    Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για:
Α) την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας,
Β) την είσοδο νέων εταίρων και τη διαγραφή εταίρων,
Γ) την εκλογή και ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
Δ) τη λύση της Εταιρείας.

 

Άρθρο 13: Διοικητικό Συμβούλιο

13.1.    Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας, διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 14: Εσωτερικός Κανονισμός

Θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική λειτουργία, την οργάνωση και τις επί μέρους δραστηριότητες της Εταιρείας, τις αρχές που διέπουν τις εσωτερικές σχέσεις των εταίρων και των μελών, εθελοντών, ειδικών συνεργατών μεταξύ τους και με την Εταιρεία, καθώς και με τους όρους υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στην Εταιρεία και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν οι παραπάνω, μπορούν να ρυθμίζονται από Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας που θα αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων.                    

 

Άρθρο 15: Μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας

15.1. Μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, που συνιστά τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 12.7. του Καταστατικού, είναι δυνατόν να αποφασισθεί η μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας ή και εταιρικών μεριδίων σε άλλον εταίρο ή και σε τρίτους.

 

Τελικές Διατάξεις

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από είκοσι (20) άρθρα, αφού συμφωνήθηκε στο σύνολό του από τους εταίρους, συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια και ισόκυρα αντίτυπα και, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό του, υπογράφεται από τους εταίρους ως έπεται, οι οποίοι έλαβαν από ένα (1) αντίτυπό του για κάθε νόμιμη χρήση, τα υπόλοιπα θα κατατεθούν στις αρμόδιες αρχές.